[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา สพป.สตูล
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา คำขวัญของโรงเรียน : "เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม" โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา อัตลักษณ์ของโรงเรียน : "นักเรียนนักอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา เอกลักษณ์ของโรงเรียน : "การเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา
เมนูหลัก
กระทรวงศึกษาธิการ
e-Learning

ค่าสถิติต่าง ๆ ของโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐาน
แผนงานงบประมาณ
การบริหารงาน
การปฏิบัติงาน
การให้บริการ
การบริหารทรัพยากรบุคคล
การร้องเรียน
การป้องกันการทุจริต

  
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง  
 


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จากแผนงานงบส ารองจ่าย 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จากแผนงานงบส ารองจ่าย 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบคอมพิวเตอร์ 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ทแบบไร้สาย โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพัฒนา ระบบอินเตอร์เน็ต 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อล าโพงโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ 
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการ สอนโรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา โครงการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประปีงบประมาณ 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา โครงการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุส านักงานโครงการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์บริหารงานทั่วไป 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุส านักงาน โครงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุส านักงาน โครงการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์บริหารงานทั่วไป 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุส านักงาน จากแผนงานงบส ารองจ่าย 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุส านักงาน โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุส านักงาน โครงการพัฒนางานวัดผลประเมินผล 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุส านักงานโครงการสนับสนุนงานวิชาการ 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังส้าหรับใส่น้้า โครงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุส านักงานโครงการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุส านักงานโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจโควิด - ๑๙ ด้วยตนเอง (ATK) โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน ตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุส านักงานโครงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนระดับปฐมวัย 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุส านักงาน โครงการเปิดโลกวิชาการ 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์การเกษตร โครงการอิ่มนี้เพื่อน้อง 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖5 ระยะเวลา 5 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – เดือนกันยายน ๒๕๖๕
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖5 ระยะเวลา ๓ เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม 2564